Din Fastighet Ab TIETOSUOJASELOSTE

Yleistä

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kuvata niitä periaatteita, joiden mukaan keräämme ja käsittelemme asiakkaisiimme liittyviä henkilötietoja. Henkilötietoa on kaikki tieto, joka liittyy tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön, kuten esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite ja valokuva. Keräämme ja käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua tutustumaan tähän tietosuojaselosteeseen huolellisesti.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä suhteessa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuun henkilötietojen käsittelyyn on Din Fastighet Ab (jäljempänä myös “Din Fastighet” tai “me”):

Din Fastighet Ab

Y-tunnus: 2443552-7
Storagatan 14
22100 Maarianhamina
Sposti: info@dinfastighet.com
Puh: 045 734 452 22
https://www.dinfastighet.com

Mikäli sinulla on tietosuoja-asioita koskevia kysymyksiä tai pyyntöjä, voit ottaa meihin yhteyttä yllä olevia yhteystietoja käyttäen.

Mihin tarkoitukseen keräämme henkilötietoja ja millä perustein? 

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Varmistamme myös, että meillä on aina vähintään yksi lainmukainen käsittelyperuste olemassa. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ja käsittelyperusteita ovat:

Asuntojen rakennuttaminen, myynti ja välitys

 • Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme valmistella, solmia ja täytäntöönpanna asuntojen rakentamiseen, myyntiin ja välitykseen liittyviä sopimuksia asiakkaidemme kanssa.
 • Käsittelemme henkilötietoja myös, kun vastaamme yhteydenottopyyntöihin tai tarjouskyselyihin.
 • Henkilötietoja käytetään myös palautteen ja reklamaatioiden hoitamiseksi sekä laskutus- ja perintätarpeisiin. 

Näiden osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on erityisesti sopimus meidän ja asiakkaamme välillä taikka sopimuksen valmistelu.

Markkinointi

 • Saatamme käsitellä henkilötietoja verkkosivustojemme käytön analysoimiseksi ja sivustomme kehittämiseksi.
 • Saatamme myös käsitellä henkilötietoja digitaalisen markkinoinnin ja sisältöjen kohdentamiseksi. Markkinoinnin toteuttamisen yhteydessä saatetaan muodostaa myös asiakasprofiileja, esimerkiksi mielenkiinnon kohteiden perusteella.
 • Etukäteisen suostumuksesi perusteella (sovellettavan lain sitä edellyttäessä) voimme itse myös lähettää sinulle sähköpostimarkkinointia. Antamasi suostumuksen voit kuitenkin peruuttaa milloin tahansa. Vaikka markkinointi ei edellyttäisi suostumusta, voit aina kuitenkin kieltää sinuun kohdistuvan suoramarkkinoinnin.
 • Saatamme käyttää markkinoinnissa myös kolmansien osapuolten palveluja tai luovuttaa tietoja rajatusti markkinoinnin yhteistyökumppaneillemme markkinoinnin toteuttamista varten.

Näiden osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on erityisesti oikeutettu etumme ja osin henkilön antama suostumus.

Oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen ja muut juridiset perusteet

 • Saatamme käsitellä henkilötietoja myös oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi, oikeudellisiin vaateisiin vastaamiseksi tai sellaisten laatimiseksi, petosten estämiseksi ja selvittämiseksi, taikka tuomioistuimen tai viranomaisen sitä edellyttäessä.

Näiden osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on erityisesti lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen ja oikeutettu etumme.

Mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme?

Käsittelemme erityisesti seuraavia henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

Henkilön itsensä toimittamat tiedot, kuten:

 • nimi
 • osoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • laskutusta ja maksuja varten tarvittavat tiedot
 • sopimusten solmimisen yhteydessä annetut muut tiedot; ja
 • tuki- ja yhteydenottopyyntöjen yhteydessä annetut tiedot.

Mistä lähteistä henkilötiedot ovat peräisin?

Saamme henkilötietoja käytännössä yksinomaan henkilöltä itseltään kun henkilö ottaa meihin yhteyttä tai tekee sopimuksen meidän kanssamme. Lisäksi saatamme saada jotain tietoa julkisista tai muista ulkopuolisista lähteistä tai rekistereistä.

Ketkä käsittelevät henkilötietoja ja luovutetaanko tietoja muille?

Henkilötietojasi käsittelevät palveluksessamme oleva henkilöstö tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin työtehtäviä suorittaessaan.

Saatamme jossain tilanteessa luovuttaa henkilötietojasi myös alihankkijoillemme ja palveluntarjoajillemme (esim. sähköpostipalvelu tai verkkosivuston hosting-palvelu), joille olemme joltain osin ulkoistaneet henkilötietojesi tallentamista tai käsittelyä. Tällaiset palveluntarjoajat toimivat sopimussuhteessa meihin, eikä heillä yleensä ole oikeutta käyttää tietojasi muihin tarkoituksiin kuin meidän hyväksi.

Muutoin saatamme luovuttaa tietoja myös lain, tuomioistuimen tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä, oikeudelliseen vaateeseen vastaamiseksi tai sellaisen valmistelemiseksi taikka mikäli olet antanut suostumuksesi tietojen luovuttamiseen. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa tai muussa liiketoiminta- tai yritysjärjestelyssä.

Siirretäänkö henkilötietoja EU:n ulkopuolelle?

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n ulkopuolelle. Siirto voisi tulla kuitenkin kyseeseen erityisesti silloin, jos jokin tietojen tallentamiseen tai käsittelyyn käyttämämme palveluntarjoaja, muu alihankkija taikka siirronsaajana oleva toinen rekisterinpitäjä sijaitsisi EU:n ulkopuolella. Varmistamme kuitenkin aina, että henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle tapahtuu tietosuojalainsäädännön edellyttämiä riittäviä suojakeinoja käyttäen. Ensisijaisia vaihtoehtoja ovat (1) siirto EU:n komission hyväksymän riittävän tietosuojan maahan, (2) tietojen siirto EU-US Privacy Shield -sertifioituun yritykseen (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat), tai (3) EU:n mallilausekkeiden käyttäminen.

Kauanko henkilötietoja säilytetään? 

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötiedot voidaan myös poistaa siinä tilanteessa, kun henkilö peruuttaa suostumuksensa tai pyytää tietojensa poistoa (eikä meillä ole muuta lainmukaista käsittelyperustetta). Tiedon säilytysaikoja voi ohjata myös lainsäädäntö (esim. kirjanpito) sekä oikeudellisten vaateiden esittämiseen liittyvien määräaikojen kuluminen (esim. virhevastuuta koskevat kanneajat). Saatamme tarvittaessa myös päivittää tai poistaa vanhentuneita tai virheellisiä tietoja.

Miten henkilötietoja säilytetään ja suojataan? 

Henkilötietoja säilytetään ja tiedot on suojattu alan yleisten standardien mukaisesti. Pääsy henkilötietoihin on rajattu käyttöoikeuksin. Käsittelemme tietoja luottamuksellisina käytä tai luovuta tietoja muutoin kuin mitä tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu. Kirjalliset asiakirja-arkistot säilytetään lukituissa kaapeissa. Toimitilamme ovat myös hyvin suojatut ja lukitut.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Henkilötietojen antaminen on siltä osin pakollista, että voimme tehdä sopimuksen asiakkaan kanssa, tunnistaa sopimusosapuolena olevan henkilön ja täyttää sopimukseen liittyvät oikeudet ja velvoitteet. Myynti- ja tarjouskyselyvaiheessa henkilötietojen antaminen on pitkälti vapaaehtoista ja henkilö usein itse päättää, kuinka paljon henkilötietoja hän antaa tehdessään yhteydenottopyynnön.

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi ottamalla yhteyttä edellä mainittuja yhteystietoja käyttämällä.

Pääsy tietoihin ja tarkastuspyyntöjen esittäminen

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Vaikka emme käsittelisi henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin suostumuksen perusteella, voit milloin tahansa kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten esimerkiksi ottamalla yhteyttä edellä mainittuja yhteystietoja käyttämällä.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

Miten voit toteuttaa oikeutesi?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä edellä mainittuja yhteystietoja käyttäen. Meidän tulee samalla käyttää kohtuulliset keinot henkilöllisyytesi varmistamiseksi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

EVÄSTEET VERKKOSIVUSTOLLAMME

Verkkosivustomme käyttää evästeitä. Käytämme evästeitä muun muassa sivustomme käytön analysoimiseksi, sisältöjen ja mainonnan tuottamiseksi ja kohdentamiseksi sekä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi.

Tässä evästekäytäntöjä koskevassa kuvauksessa kerromme lyhyesti mitä evästeet ovat, miten me niitä hyödynnämme ja miten sinä voit hallita evästeiden käyttöä.

Mitä ovat evästeet ja mihin käytämme niitä?

Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle tai tietokoneelle verkkosivustolla vierailtaessa. Kun käyt sivustollamme uudestaan, evästeet tunnistetaan lähettämällä ne takaisin verkkosivuillemme tai jollekin toiselle käyttämällemme palveluntarjoajalle. Evästeiden avulla voimme esimerkiksi tunnistaa käyttäjän päätelaitteen kun tämä palaa verkkosivustolle ja mukauttaa sisältöjä taikka mainontaa, analysoida sivuston käyttöä, muistaa kiinnostuksesi kohteet ja tekemäsi valinnat sekä muutoinkin parantaa verkkosivustoamme koskevaa käyttökokemusta.

Evästeitä voidaan luokitella niiden käyttötarkoituksen ja keston mukaan ja mekin käytämme verkkosivustollamme eri tyyppisiä evästeitä.

Evästeisiin sisältyy yleensä tietoja, joista ei ole mahdollista tunnistaa tiettyä henkilöä tai verkkosivuston käyttäjää. Jos olet kuitenkin rekisteröitynyt verkkosivuston käyttäjä tai meillä on muuten sinua koskevia henkilötietoja, evästeiden avulla kerätty tieto saattaa olla mahdollista yhdistää tällaisiin tietoihin.

Miten voit vaikuttaa evästeiden käyttöön?

Evästeitä hallitaan verkkoselaimen asetuksissa ja suuri osa verkkoselaimista sallii evästeet asetuksissaan. Verkkoselaimen asetuksissa voit kieltää evästeiden käytön taikka tyhjentää tai poistaa evästeet selaimesta aika ajoin. Tyhjentämällä evästeet aika ajoin vaikutat tunnisteeseen, jonka mukaan laitteesi käytöstä muodostuu profiili. Evästeasetuksia voi muuttaa yleensä selaimen Asetukset-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa taikka muokkaamalla selainasetukset ns. “yksityinen selaus” tai “incognito” -tilaan, jolloin selain ei lainkaan tallenna evästeitä verkkosivuilla vierailtaessa. Huomaa kuitenkin, että evästeasetusten muuttaminen saattaa vaikuttaa verkkosivuston toimivuuteen tai rajoittaaa sitä. Kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamista voi myös hallita sivustolla Your Online Choices.

Saatamme myös luovuttaa evästeiden keräämiä tietoja kolmansille osapuolille tässä evästekäytännössä ja tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

Kolmansien osapuolten evästeet verkkosivustollamme

Saatamme käyttää sivustolla kolmansien osapuolten evästeitä erityisesti sivustomme käytön analysoimiseksi, seuraamiseksi ja kehittämiseksi, sivustomme sisältöjen jakamiseksi sosiaalisissa medioissa (Twitterin, Facebookin, Google+:n ja LinkedInin “tykkää” ja/tai “jaa” toiminnot) sekä mainonnan, markkinoinnin ja sisältöjen kohdentamiseksi ja näyttämiseksi meidän tai kolmansien osapuolten palveluissa.

Sivustollamme saattaa myös olla muiden yhteisöpalvelujen upotuksia, kuten YouTuben videot, joiden osalta kyseinen palveluntarjoaja saattaa kerätä ja käyttää evästeitä myös muihin omiin tarkoituksiinsa.

Keskeisiä verkkosivustomme käyttöön liittyviä kolmansia osapuolia, jotka saattavat tallentaa evästeitä päätelaitteellesi voivat olla muun muassa Google Analytics, Facebook sekä muut vastaavat palveluntarjoajat tai mainosverkostot. Osa kyseisistä palveluntarjoajista saattaa tallentaa tietoa tai sijaita EU:n ulkopuolella. Lisätietoja näiden palveluntarjoajien eväste- ja tietosuojakäytännöistä on saatavilla kyseisten palveluiden tietosuojaselosteista. Emme vastaa näiden palveluiden eväste- ja muiden tietojen käsittelystä, joten pyydämme sinua tutustumaan kyseisten palveluiden tietosuojaselosteisiin ja käyttöehtoihin.

Keskeisiä linkkejä:

Facebook-tietosuojakäytännöt >>

Google Analytics -seurannan hallinta >>

Google-mainonnan kohdentamisen hallinta >>

Muutokset evästekäytäntöihimme

Saatamme päivittää tätä evästekäytäntöä toimintamme tai evästeitä koskevan lainsäädännön muuttuessa, joten pyydämme sinua palaamaan tähän evästekäytäntöön aika ajoin.